با نوآوری های به کار گرفته شده در طول زمان از جمله اولین سمعک های مجهز به تیوب و فناوری های نوین دیگر باتری های سمعک ما نیز به طور چشمگیری با فناوری همگام شدند.